ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑  ทิศทางการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย
                            ๔.๒  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
                            ๔.๓   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
                            ๔.๔   กำหนดการพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
                            ๔.๕   รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
                            ๔.๖   การปฏิเสธการทาบทามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
                            ๔.๗   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๑
                            ๔.๘   สรุปผลการประชุมร่วมกับคณะทำงานขององคมนตรี
                            ๔.๙   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
                            ๔.๑๐  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑  ขออนุมัติเงินรายจ่าย จากเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ