ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖
                                ๓.๒   ชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ก.พ.
                                ๓.๓   (ร่าง) เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัย
                                ๓.๔   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
                                ๓.๕   แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                                ๓.๖   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
                                ๓.๗   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
                                ๓.๘   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
                                ๓.๙   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                ๔.๑   รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
                                ๔.๒   รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ