ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น ๖ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖
                                ๓.๒   รายงานผลการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี ๒๕๖๖
                                ๓.๓   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
                                ๓.๔   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                                ๓.๕   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                                ๓.๖   รายงานจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
                                ๓.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
                                ๓.๘   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖
                                
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                ๔.๑   การออกเสียงชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
                                
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ