ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น ๖ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗
                                ๓.๒   สรุปงบประมาณการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘
                                ๓.๓   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
                                ๓.๔   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๕   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
                                ๓.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗
                                                                
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                
                                
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ