ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น ๖ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                              ๑.๑   การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                               ๑.๒   กำหนดการโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ จำนวน ๒ โครงการ
                               ๑.๓   กำหนดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗
                                ๓.๒   แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาและกระบวนการรับสมัครตรวจประเมิน
                                ๓.๓   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
                                ๓.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗                                                                                         
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                ๔.๑   การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ นางสาวแก้ว  ถิ่นพายัพ
                               
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ
                              ๕.๑  คอนเสิร์ตการกุศล