ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น ๖ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖
                                ๓.๒   แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๗
                                ๓.๓   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๔   กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
                                ๓.๖   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๗
                                
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                
                                
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ