ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น ๖ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗
                                ๓.๒   รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๓   รายงานผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024
                                ๓.๔   ความก้าวหน้าโครงการติดตั้งโซล่าลูปภายในมหาวิทยาลัย
                                ๓.๕   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
                                ๓.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
                                ๓.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗      
                                
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                               
                                                                
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ