ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  o๙.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                                   
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
                  
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง
                              -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                               ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
                               ๔.๒   รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                               ๔.๓   มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
                               ๔.๔   แจ้งเรื่องการลาออกของ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์
                               ๔.๕   รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา 2561
                               ๔.๖   ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี สำหรับปีนี้ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
                               ๔.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
                               ๔.๘   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                               ๕.๑   การจัดลำดับบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
                               ๕.๒   ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กลุ่มที่ ๑ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา)
 
ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ