ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  การดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยใช้ระบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดทำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการประเมินประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๘๓ แห่ง (รวมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา)
                     บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งการเริ่มกระบวนการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นคู่มือการประเมิน ITA ๒๐๒๒ จึงขอเสนอคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Integrity and Transparency – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    ๑. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ๒. (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน
    ๓. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    ๔. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ๕. นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    ๖. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
 
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................