ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     กองนโยบายและแผน โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ –  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................