ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง  
                                        
                     กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................