ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   การประกวดบุคคลต้นแบบ ตามโครงการ“ประกวดบุคคลต้นแบบผู้นำนวัตกรรม”
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล ซึ่งงานบริหารงานบุคลได้เสนอกิจกรรม/โครงการประกวดบุคคลต้นแบบ ภายใต้แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในแผนงานหลัก ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่ ๕.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
                        ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในองค์ประกอบ แนวทางขั้นตอนของการประกวด รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน และการมอบของรางวัลที่เหมาะสมแก่บุคลากรผู้เป็นนวัตกรที่ส่งผลงานเข้าประกวดจึงเสนอเอกสารองค์ประกอบในการประกวดบุคคลต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการออกแบบโครงการ และเพื่อให้ดำเนินงานของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................