ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         ๕.๙   ขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ได้มีเสนอวาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอ ให้ปรับรายละเอียดเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัด
                         ดังนั้น กองนโยบายและแผนจึงขอปรับปรุงรายละเอียด ดังกล่าว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................