ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         ๕.๕   ขอหารือเรื่องการบริการที่ทับซ้อนของงานส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยให้บริการสุขภาพในด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจนถึงการรักษาและส่งต่อตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งเป็นงานที่ทับซ้อนกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่ในการการปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลสถานประกอบการ
                        ดังนั้น จึงขอข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมมีความพร้อม โดยมีคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ในการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ส่วนนักศึกษา บุคลากรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรทองนั้น คลินิกสามารถให้บริการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ผลการวิเคราะห์ภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................