ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒   ขออนุมัติเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  ที่มีมติเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน  พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น  กองทุนฯ จึงขออนุมัติเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ  จึงเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................