ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  ขั้นตอนการจัดทำ/ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘ (๒)  ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ความว่า  “ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”  และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔  สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการนำเสนอข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัยที่นำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไข  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงนำเสนอขั้นตอนการจัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไข  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................