ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                      ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต
                      ระเบียบวาระที่ ๔.๒ หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                     คณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รับทราบแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต และหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของทั้งสองประเด็น พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................