ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔
                ระเบียบวาระที่  ๓.๔  การดำเนินโครงการวิศวกรสังคม
                         ระเบียบวาระที่  ๓.๕  หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  รับทราบการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัย  และรับทราบหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของทั้งสองประเด็น  พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................