ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
 
สรุปเรื่อง  
 
                           มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ โดยได้แบ่งการสำรวจออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
                    ๑. กลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน
           ๒. กลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิจัย
           ๓. กลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
           ๔. กลุ่มเป้าหมายด้านการเป็นผู้ประกอบการ
           ๕. กลุ่มเป้าหมายด้านการบริการจัดการ
โดยได้ดำเนินการสำรวจและประมวลผลข้อมูลเรียบร้อย จึงขอเสนอผลสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙   ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
- บทสรุปผู้บริหาร รวม ๔ กลุ่ม
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................