ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้
                        กิจกรรมที่ ๑ อบรมเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
                        กิจกรรมที่ ๒ อบรม “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง” วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                        กิจกรรมที่ ๓ ปัจฉิมนิเทศ กยศ. วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                        กิจกรรมที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                        กิจกรรมที่ ๕ อบรมวาดรูป วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
               กิจกรรมที่ ๖ การแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ ๑๗ “เจ้าฟ้าเกมส์”
                        กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV, PUBG, Free Fire) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                        กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
                        กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับผู้นำนักศึกษา วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
                กิจกรรมที่ ๙ วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
 
                     การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................