ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๑  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
            กิจกรรมที่ ๑ พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                       กิจกรรมที่ ๒ ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ งานเสวนา How to ทิ้ง “เริ่มต้นใหม่กับหัวใจดวงเดิม” วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                    การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................