ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้มีการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
                    ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    -รายละเอียดการสำรวจ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................