ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                        ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................