ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งนี้ สำนักฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลในการนำเสนอในรูปแบบไฟล์ PowerPoint
จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
๒.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้
                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ในการนี้มหาวิทยาลัย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  ๑๐  นั้น   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอรายงานผลงานผลการดำเนินการประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายละเอียดดังนี้
ในวันอังคารที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ร่วมพัฒนาเครือข่ายและผู้จัดการพื้นที่  (Area  Manager : AM)  เพื่อให้ผู้จัดการพื้นที่  สามารถจัดทำโครงการ  แผนงาน  กิจกรรม  ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณ  และกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  ชุมชนรอบโรงเรียน  ณ  ห้อง  SCC2  ห้อง  ๕๐๔  ชั้น  ๕  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  อธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม  และบรรยายพิเศษ
                ในวันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓  จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC)  เพื่อให้ผู้จัดการพื้นที่ได้เรียนรู้กระบวนการ  PLC  จากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ  อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย  ณ  โรงเรียนสาธิตพัฒนา  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีรองศาสตราจารย์ลัดดา  ภู่เกียรติ  เป็นวิทยากร
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................