ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                   ๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปและหารือการดำเนินงานข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบแต่ละชุมชนให้ตอบโจทย์หมู่บ้านนวัตกรรม ชุมชนนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เรื่องสืบเนื่อง ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบส่งงานของเฟสแรก โดยขอให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีเนื้อหาที่ต้องส่ง รวม ๒ ส่วน คือ ๑.  ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการวิเคราะห์ ๒. แผนภาพ การวิเคราะห์แยกเป็นรายหมู่บ้าน  เพื่อนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงานต่ออธิการบดีต่อไป
                        จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
                    ๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
                            - รายชื่อผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว
                            - กำหนดการลงพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
                    ๓. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว
                         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ในการนี้มหาวิทยาลัย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  ๑๐  นั้น   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอรายงานผลงานผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๓  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายละเอียดดังนี้
                         ในวันศุกร์ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓  จัดให้มีการประชุมผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager : AM) เพื่อให้ผู้จัดการพื้นที่  สามารถดำเนินงานตามโครงการ  แผนงาน  กิจกรรม  ที่กำหนดไว้ใน  กนผ.  ๐๔  และรายงานข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการในการเยี่ยมชมสถานศึกษาและชุมชนตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำตำบล  แผนการพัฒนาผู้บริหารและครู  การร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  อาทิเช่น  ๑) สนับสนุนสื่อ  ๒) พัฒนาสถานศึกษา   ๓) สร้างเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนภายใต้ภารกิจและจัดกระบวนการตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เพื่อเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ๑๕-๔๐๘  ชั้น  ๔  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  อธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม
                        ทั้งนี้กำหนดให้ผู้จัดการพื้นที่  จัดทำแบบรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และจัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เพื่อจะได้ดำเนินการในระยะที่  ๒  ต่อไป
              
                       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                       ๑. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                            - แนวทาง/กิจกรรมการดำเนินโครงการ ฯ
 
                       ๒. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่  ๒๑  ให้กับนักศึกษาครูของทุกมหาวิทยาลัย
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................