ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                   ๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑  มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยได้ดำเนินการเปิดตัว โครงการภายใต้ชื่อ  “พลิกโฉมการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนให้ประทับใจในสไตล์ญี่ปุ่น” ในวันศุกร์ที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาประชาคม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดปฐมนิเทศ และจัดทำสัญญา ผู้ถูกจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U๒T) ครั้งที่ ๓  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว ในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวนผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น ๑๕๘ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๗๖๙ อัตรา ลาออกไป ๑๓ อัตรา คงเหลือ จำนวน ๗๕๖ อัตรา อัตราว่าง จำนวน ๒๐๔ คน (จำนวนอัตราที่รับผิดชอบ จำนวน ๙๖๐ อัตรา)
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหา ของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                         = Presentation =
                                        
                    ๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
        
                    ๓. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ
                            
                     ๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล
            
                    ๕. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
                       
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
                    ๖. โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่พื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ดังนี้
                         ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำคลิปวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning  ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps  ในวันที่  ๑๘ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เพื่อนำคลิปวีดิทัศน์ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง  จำนวน  ๒๔  โรงเรียน  และประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  อธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม
                          ทั้งนี้  ในการดำเนินงานต่อไปนั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  เทคนิคการโค้ช  (Coaching)  และการสร้างแรงบันดาลใจ  ให้แก่ผู้จัดการพื้นที่และทีมงาน  ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์  ชั้น  ๕  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์
                          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
                    ๗. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
                                                                    
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                    ๘. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ ๒๑
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
                    ๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
        
                    ๑๐. โครงการ VRU Mind Set
 
                    ๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................