ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ๑. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (University System Integration : USI) และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ
                                              
                    ๒. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Start up
                         
                    ๓. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก และโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
                        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร E-Learning จำนวน ๔ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ๒. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ  ๓. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Online   ๔. หลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม
                        
                    ๔. โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย
                            
                     ๕โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Soft Skill
                        ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Soft Skill จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
                                                                           
                    ๖. พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
 
                    ๗. พัฒนาสมรรถนะ Digital literacy
                        ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามยุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (พัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ดังนี้ ๑. โครงการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
                            ๒. โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
                    ๘. โครงการยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
                                                                                          
                     . โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ (Data Warehouse)
                        
                    ๑๐. โครงการ VRU Individual Competence
                          งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพขอรายงานข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมผู้บริหารมืออาชีพระดับคณะ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ ดังนี้
       ชื่อกิจกรรม
      วันดำเนินการ
          วัตถุประสงค์
  งบประมาณ         (บาท)
   ผลการดำเนินงาน
         (บาท)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารมืออาชีพระดับคณะ
๓๑ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๒๕๖๕
๑. เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางมีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการบริหารร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
  ๑,๐๐๐,๐๐๐
       ๙๘,๐๐๙
        
                    ๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน
                            
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................