ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ๑. งานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัย
                        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ คณะกรรมการ  จึงขอเสนอ ร่าง หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
                    
                   ๒. งานจัดทำเข็มประกาศเกียรติคุณ                        
                     
                    ๓. านก่อสร้างพระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
 
                   ๔. โครงการวลายา เฮริเทจ ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร (Valaya Heritage)
 
                   ๕. งานศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ จังหวัดอุทัยธานี
 
                   ๖. งานการประชุมวิชาการ
                        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เกี่ยวกับ ๑. ภาคีเครือข่ายตอบรับการเข้าร่วมและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน  ๒. สัญลักษณ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี
                        
                   ๗. งานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
 
                   ๘. งานกิจกรรมวิ่งมาราธอน
                        
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................