ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                           ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง
 
                    ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าว จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา      
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................