ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  นั้น  คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  คณบดี  และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒)  ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนด  มีการประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมิน  และจัดทำรายงาน  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  และครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  และนำเสนอรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (ฉบับบทสรุปผู้บริหาร)  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากผลการประเมินมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................