ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๓  รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้มีการกำกับติดตามให้หลักสูตรมีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรวบรวมจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เสนอต่อ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น
                         ในการนี้  งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................