ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๐  หลักสูตรประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ “นักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ ๒”
 
สรุปเรื่อง  
 
                     หลักสูตรประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ “นักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ ๒” เป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมวัน้ำเย็น และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
                     หลักสูตรดังกล่าว เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกาลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill) เพื่อการทำงานและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต มหาวิทยาลัยมีบทบาทหนึ่งที่เป็นพื้นที่เปิดแห่งการเรียนรู้ การเชื่อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะตามความต้องการเพื่อพัฒนากำลังคนของทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้จ้างงาน เชื่อมโยงการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นที่ต้องการจากภาคการศึกษา ผ่านการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่เดิม หรือ Reskill/Upskill/New skill เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างแท้จริง ตลอดจนความต้องการแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความต้องการทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการต้อง มีการเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นั้น ๆ
                     ศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเสนอหลักสูตร “ประเมินมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ ๒” อันจะเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และหลังการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ ๒ เพื่อยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทางานที่มีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่สูงขึ้น จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    -รายละเอียดหลักสูตร
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................