ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑  เสนอ (ร่าง) โครงสร้างหน่วยงานภายในที่ได้รับการทบทวนและออกแบบใหม่
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จะสิ้นสุดการใช้กรอบในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบกับมหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐)  ได้ให้ความสำคัญและกำหนดแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากข้อ ๒.๒ การปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกำหนดโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและยกเครื่องการบริหารจัดการ ( VRU Re-Structure and Business process Re-Engineering) ไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการทบทวน และเก็บข้อมูลจากบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ถึงลักษณะของพันธกิจ โครงสร้าง ภาระงาน และอัตรากำลังเดิมมาประกอบกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พันธกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอีก ๕ ปีข้างหน้ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น (ร่าง) โครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ที่มีความกระชับ และเหมาะสม สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต และหากได้รับการพิจารณาและได้รับข้อแนะนำไปปรับปรุง จะได้นำไปจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ...(ฉบับใหม่) ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนต่อการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ และจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ต่อไป และส่งผลต่อการตอบข้อคำถามของ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” EdPEx และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กำหนดไว้
                        ในการนี้จึงขอเสนอโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ได้รับการทบทวนและออกแบบใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการฯได้นำไปปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
     ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๖๑
    ๓. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
    ๔. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................