ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  แบบกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและสามารถผลักดันให้ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ และเป็นแบบกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคล จึงจัดทำแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................