ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กำหนด โครงการหลักในการดำเนินการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ๒. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์  ๓. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ๔. ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ ๒๑  ๕. โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  ๖. โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  ๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล  ๘. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
                      การได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน นั้น สำหรับงบยุทธศาสตร์พัฒนาพัฒนาท้องถิ่น สำนักงบประมาณได้ให้มหาวิทยาลัยทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นฐาน หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินจากนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้เปลี่ยนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม เป็น แผนฐานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................