ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ๒๕๖๕ ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยและได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................