ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  แบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันของอุดมศึกษาไทย
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เพื่อการพัฒนาวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันของอุดมศึกษาไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
                    ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอนำเสนอแบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันของอุดมศึกษาไทย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................