ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ E – HRM
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ งานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดซื้อระบบ E-HRM จึงขอชี้แจงรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบ E-HRM ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................