ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
                     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
                     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทบทวน ปี ๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๗
                     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
                     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
                     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                     กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการอบรมการใช้ระบบ Basic Learning DSL
                     กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER)
                     กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup)        
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................