ระเบียบวาระที่   ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๗    รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น กองนโยบายและแผน ขอสรุปผลการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
 
เอกสารประกอบ (เพิ่มเติม)
            - รายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย