ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  โครงการมหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ (Valaya Alongkorn Sustainable 2023)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองนโยบายและแผนได้ดำเนินกิจกรรม “งานมหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ (Valaya Alongkorn Sustainable 2023)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ จากการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
                    ๑. เวทีเสวนาวิชาการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (VRU SDGs Forum)
                    ๒. การแสดงทิศทางการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในระยะ ๔ ปี ในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ วิทยาลัย
                    ๓. เวทีการประกวดและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ (Valaya Outstanding Award)
                    ๔. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเวทีเสวนาวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓  (VALAYA : Show Case 2023)
                    ๕. การแสดงศิลปกรรม ดนตรี และกิจกรรมนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
                    ๖. มหกรรมสินค้าจากชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    ๑. กำหนดการ
    ๒. ผังการจัดงาน
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................