ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   (ร่าง) กรอบแผนกลยุทธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวโล จังหวัดสระแก้ว เพื่อจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนฯ ดังกล่าว
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................