ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         ๕.๘   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         อ้างถึง หนังสือ (ลับ) บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว.๐๖๓๐.๑๘/๓๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร้องทุกข์ กรณีอาจารย์ ดร. มุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร เสนอต่ออธิการบดีเพื่อทราบ และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ดำเนินการกำหนดประกาศ แนวปฏิบัติการรายงานผลงานการสอนตามกรอบเวลาการประเมินปีงบประมาณ นั้น
                        ในการนี้  ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการในการพิจารณาปรับปรุงประกาศแนวปฏิบัติ การรายงานผลงานการสอนตามกรอบเวลาการประเมิน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
                        ๑) รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี         ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย
                        ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก          ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
                        ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์            ๖) นางนงลักษณ์  สมณะ
                        ๗) นางสาวสุภัทรา อภิชาติ                              ๘) นางสาวศรัญญา  มณีวรรณ
                        ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................