ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒   (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดตกแต่งจานอาหาร แนว Food Stylist  และ Street Food to dining หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เสนอ  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น  จำนวน ๓ หลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต  หลักวิกฤตการระบาดของโควิด ๑๙ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskill)  และพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)  ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙ ภายใต้แนวคิด “เสริมทักษะ  สร้างคน  เพิ่มโอกาส  สร้างงาน” จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายละเอียด (ร่าง) หลักสูตรการจัดตกแต่งอาหารแนว Food Stylist และ Street Food to dining
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................