ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                                   
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
                  
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง
                                -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
                                ๔.๒   กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                ๔.๓   ขอความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
                                ๔.๔   สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕
                                ๔.๕   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
                                ๔.๖   รายการเสนอทรัพยากรปีงบประมาณ ๒๕๖๐
                                ๔.๗   การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
                                ๔.๘   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
                                ๔.๙   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                ๔.๑๐  ระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ
                                ๔.๑๑  สรุปการจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการและสาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา
                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                ๕.๑   ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ