ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
                            ๔.๒   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
                            ๔.๓   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
                            ๔.๔   สรุปโครงการหมู่บ้าน และงบประมาณ
                            ๔.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๑
                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๔.๗   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑   นโยบายการจัดการความสุข และโมเดลจัดการความสุข (S I M Model)
                            ๕.๒   การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานภายใน
                            ๕.๓   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
                            ๕.๔   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                            ๕.๕   (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ