ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
                            ๔.๒   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
                            ๔.๓   ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๕”
                            ๔.๔   แบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย
                            ๔.๕   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                            ๔.๖   โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”
                            ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                            ๔.๘   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
                            ๔.๙   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑   การรายงานผลโครงการในระบบ eMENSCR ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                           
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอื่น ๆ