ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕
                       ๔.๒  กระบวนการและขั้นตอนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕
                       ๔.๔  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕                       
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน
                       ๕.๒  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานและฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                       
                            ๕.๓  เสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
                       ๕.๔ (ร่าง) ประกาศวิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ