ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑  การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
- ตัวชี้วัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................