ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑  การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สรุปเรื่อง  
 
                     การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการศึกษาผลจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
- การศึกษาผลจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................